Obsah pravidel

Pravidla šplhu na laně

Definice

Za šplh na laně se považuje šplh ze sedu na podlaze bez přírazu nohou do výše 8 m. Cílem závodníka je dosáhnout co nejlepšího času. Všechny jiné délky lana při použití stejné techniky lezení jsou považovány za další disciplíny šplhu na laně (4,5 m, 10 m, 14 m, 15 m, 20 m atd.).


PRAVIDLO 1

Závodiště

 1. Závodiště pro šplh na laně může být umístěno jak ve venkovních, tak i v uzavřených prostorách.
 2. V závodním prostoru nesmí být překážky omezující výkon a bezpečnost závodníka.
 3. Místo pro zaujetí startovní polohy závodníkem musí být viditelně označeno (průsečík podlahy a lana).
 4. Spodní konec visícího lana musí na podlaze přesahovat minimálně o 20 cm.
 5. Závodní délka lana se měří od podlahy po první závit cílového čidla. Lano se měří zatížené v rozsahu cca 50 – 70 kg (praxe).
 6. Povolený průměr lana je 32 – 28 mm.
 7. V průběhu závodu musí být k dispozici magnézium, případně i další prostředky k namazání rukou.
 8. Pro zajištění bezpečnosti závodníka se pod lano podsune duchna, která musí (především pro šplh do výše 8m) mít dostatečné rozměry (délka, šířka, tloušťka).
 9. Při šplhu nad 8 m musí být lezec jištěn horolezeckým způsobem.

PRAVIDLO 2

Měření času

 1. Elektronické měření
  Elektronicky je čas závodníka měřen na setiny sekundy. Při soutěžích Velkých Cen OŠ se používají časomíry schválené komisí OŠČR.
 2. Ruční měření
  Ručními stopkami se čas závodníka měří na setiny sekundy. Časy musí být měřeny od počátku zvukového signálu do okamžiku, kdy ruka závodníka dosáhne na čidlo. Souhlasí-li údaj dvou ze tří stopek, pak je úředním časem údaj naměřený oběma souhlasícími stopkami. Pokud se rozcházejí údaje všech tří stopek, je úředním časem střední údaj. Jsou-li k dispozici pouze dva údaje, které se navzájem liší, musí být úředním údajem horší čas.

PRAVIDLO 3

Příprava a zahájení pokusu závodníka

 1. Přípravní poloha – sed pod lanem, jednou rukou závodník drží lano, druhá ruka je v blízkosti startovního spínače (v případě ručního měření na podlaze). Zaujmutím této polohy závodník dává startérovi najevo, že je připraven k zahájení pokus.
 2. Startovní poloha – sed pod lanem s nohama zvednutými nad podlahou, jedna ruka drží lano, druhá drží sepnutý startovní spínač
 3. Startovní povely (vydává startér).

Elektronické měření

Slovní povely

 • NA MÍSTA“ – závodník zaujme přípravní polohu
 • PŘIPRAVTE SE“ – závodník zaujme startovní polohu
 • Zvukové: povely jsou prezentovány trojím pípnutím ( časový interval mezi každým pípnutím je 1s)
 • první a druhé pípnutí nahrazuje povel „POZOR“
 • třetí pípnutí – závodník uvolní startovní spínač a zahájí pokus

Ruční měření

Slovní povely – přípravné

 • NA MÍSTA“ – závodník zaujme přípravní polohu
 • PŘIPRAVTE SE“ – závodník zaujme startovní polohu

Zvukové – startovní

 • Akustický povel ( píšťalka, gong atd.), závodník po jeho zaznění zahájí pokus
 • Při šplhu nad 8 m je možné startovat „volným startem“. Volným startem se rozumí měření času závodníka od zahájení pokusu, tj, zvednutí ruky ze země nebo uvolnění startovního spínače

PRAVIDLO 4

Průběh pokusu

Při zaznění třetího pípnutí závodník uvolní startovní spínač a zahájí pokus. Po celou dobu šplhu nesmí závodník sevřít lano nohama, udržuje alespoň minimální roznožení. Poloha a pohyb nohou je libovolný. Pokus končí dotykem ruky na cílové čidlo.


PRAVIDLO 5

Porušení pravidel

 1. Předčasný start – elektronické měření
  • předčasným startem se proviní závodník, který uvolní startovací spínač před třetím pípnutím
  • předčasný start je signalizován nepřetržitým nebo přerušovaným zvukovým signálem elektronického měřícího zařízení
  • pokus při předčasném startu na jednom laně je přerušen.
  • při paralelním šplhu na dvou lanech se pokus nepřeruší a závodníkovi, který se neprovinil a dokončí regulérně pokus – platí dosažený čas.
  • při prvním předčasném startu se pokus bez prodlení opakuje
  • pokud se závodník předčasným startem proviní v jednom kole dvakrát, je jeho pokus neplatný. Závodník, který se předčasným startem neprovinil, má třetí pokus (má možnost pokus opakovat samostatně bezprostředně nebo na konci kola)
 2. Předčasný start – ruční měření
  • předčasný start je signalizován akusticky (píšťalkou)
  • o předčasném startu rozhoduje startér
  • všechny další náležitosti hodnocení předčasného startu pro elektronické měření platí i pro ruční měření
 3. Neplatný pokus
  • závodník zvedne z podlahy hýždě dříve než ruku ze startovního spínače nebo podlahy
  • po odstartování se závodník dotkne nohama podlahy
  • závodník předčasně odstartuje dvakrát v jednom kole
  • závodník v průběhu šplhu sevře lano nohama
  • závodník neukončí pokus dotykem ruky na cílové čidlo
  • neplatný pokus závodníka se neopakuje

PRAVIDLO 6

Rozhodčí (seznam rozhodčích)

 1. Hlavní rozhodčí
  • nevykonává sám žádnou jinou funkci
  • provádí kontrolu závodiště ( viz pravidlo 1)
  • řídí a kontroluje činnost všech ostatních rozhodčích
  • dohlíží na dodržování pravidel a časového programu soutěže
  • podpisem výsledkové listiny stvrzuje platnost výsledků soutěže
  • zodpovídá za instalaci cílového čidla v požadované výšce dle pravidel
  • rozhoduje o případném přerušení soutěže ( poruch časomíry, ohrožení bezpečnosti závodníků, atd )
  • má právo rozhodnout o všem co není v pravidlech
  • přijímá písemné protesty závodníka (trenéra)
  • je předsedou soutěžní komise
 2. Startér
  • vydává startovní povely
  • ohlašuje dosažený čas každého závodníka, zejména také pro účel zapsání
 3. Rozhodčí u lana
  • jeden rozhodčí rozhoduje vždy u jednoho lana
  • kontroluje zaujetí startovní polohy závodníka
  • posuzuje a signalizuje předčasný start závodníka, přerušuje pokus při předčasném startu
  • posuzuje porušení pravidel při startu, průběhu pokusu a ukončení pokusu, rozhoduje o případné neplatnosti pokusu
  • řídí činnost pomocníků u lana
 4. Pomocníci u lana
  • po zahájení pokusu závodníka odsunou startovní spínač do bezpečné vzdálenosti
  • podsunou duchnu pod šplhajícího závodníka. Podsunutí musí být načasováno tak, aby neomezovalo výkon závodníka
 5. Časoměřiči ručního měření
  • pro každé lano 2 – 3 rozhodčí, používají stopky s přesností na setiny sekundy
 6. Zapisovatel
  • dva zapisovatelé (elektročasomíra, ruční měření )
  • zodpovídá za ruční zápis elektronických časů

PRAVIDLO 7

Soutěžní kategorie

Číslo kategorie Název kategorie Věk soutěžících Délka lana
Kategorie I. Žáci mladší 15 let šplh na 4,5 m
Kategorie II. Dorostenci 15 – 18 let šplh na 4,5 m
Kategorie III. Muži * 19 – 50 let šplh na 8 m
Kategorie IV. Masters 51 let a starší šplh na 8 m
Kategorie V. Ženy a dorostenky 15 let a starší šplh na 4,5 m
Kategorie VI. Žákyně mladší 15 let šplh na 4,5 m

Kategorie I. (Žáci) a Kategorie II. (Dorostenci) se zpravidla slučuje do jedné, a to do Kategorie II. Rozumí se tedy poté, že v kategorii Dorostenci soutěží závodníci ve věku 18 let a mladší.
Kategorie V. (Ženy a dorostenky) a Kategorie VI. (Žákyně) se zpravidla slučuje do jedné, a to do Kategorie V. Rozumí se tedy poté, že v kategorii Ženy a dorostenky soutěží všechny závodnice bez věkového omezení.

Vypsání kategorií je na rozhodnutí organizátora soutěže, jež uvede v propozicích. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje dosažení daného věku v průběhu soutěžní sezóny.

Situace postaršení

 • Žáci a dorostenci, kteří dosahují výborných výsledků v kategorii I. a II. na 4,5m laně, mohou požádat o postaršení, aby mohli startovat v kategorii III. mužů na 8 m laně. Žádost musí dát VVŠ do 31. ledna soutěžního ročníku. V případě souhlasu v daném roce nemůžou startovat jako dorostenci, ale vždy v kategorii III. (Muži).
 • Žákyně, které dosahují výborných výsledků v kategorii VI., mohou požádat o postaršení, aby mohly startovat v kategorii V. žen a dorostenek. Žádost musí dát VVŠ do 31. ledna soutěžního ročníku. V případě souhlasu v daném roce nemůžou startovat jinak, než v kategorii V. (Ženy a dorostenky).

PRAVIDLO 8

Systém závodů

a) Velké Ceny ve šplhu na laně – kvalifikace na MČR

 • za Velkou Cenu se považuje závod ve šplhu na laně, na kterém se soutěží dle těchto pravidel a je kvalifikací na Mistrovství České republiky
 • organizátor Velké Ceny je povinen zajistit závodníkům odpovídající prostředí a technické vybavení (místo na rozcvičení, šatnu, magnézium – viz předchozí pravidla)
 • v závodě musí být umožněny minimálně 3 soutěžní pokusy v každé vypsané kategorii (pouze v případě technických či jiných problémů je možné počet pokusů omezit). Organizátor Velké Ceny může rozhodnout o systému, kdy se závodník bude dle průběžného pořadí či času v závodě nominovat z kol základních do kol finálových. V tomto případě musí být přesto všem závodníkům umožněny minimálně 2 pokusy v každé vypsané kategorii. Počet finálových kol a způsob nominace do nich určí v dostatečném předstihu organizátor Velké Ceny.
 • kromě závodu na 8 a 4,5 metrovém laně je možné zařadit i jiné disciplíny šplhu (např. paralelní závod na 4,5 m, šplh na odlišné délce lana, šplh se zátěží atd.)
 • v průběhu závodu může organizátor umožnit i tzv. doplňkové pokusy (například – šplh dorostenců a žen na 8 m, exhibiční pokusy pro diváky, pokusy o vylepšení osobních rekordů po ukončení posledních závodních pokusů atd.)

b) Mistrovství České republiky ve šplhu na laně

 • pro účast na MČR je nutné se kvalifikovat v průběhu soutěžní sezóny, a to:
  • Kategorie I. a II. – Žáci a Dorostenci – časem kratším než 7 sekund.
  • Kategorie III. – Muži – časem kratším než 11 sekund.
  • Kategorie IV. a VI. – Masters a žákyně – bez časového limitu.
  • Kategorie V. – Ženy a dorostenky – časem kratším než 15 sekund.
  • Kategorie II. až V. – Všichni závodníci těchto kategorií se musí zúčastnit nejméně 2 Velkých cen, přičemž časové kvalifikační kritérium stačí splnit jen v 1 z nich.
  • Kategorie I. a VI. – Všichni závodníci těchto kategorií se musí zúčastnit nejméně 1 Velké ceny.
 • kvalifikační kritéria jsou určena organizátorem závodu a schválena VVŠ před první Velkou Cenou soutěžní sezóny (v odůvodněných případech později)
 • kvalifikační kritérium je určeno počtem účastí na Velkých Cenách, nejlepším dosaženým časem a pořadím v kvalifikačním žebříčku
 • podmínkou pro start na MČR ve všech kategoriích je členství v České gymnastické federaci (ČGF) ve sportu Šplh na laně.
 • v průběhu sezóny je možné kvalifikační kritéria pro jednotlivé kategorie upravit (vzhledem k počtu závodníků a dosahovaným časům v průběhu sezóny), v případě zpřísnění kritéria je nutné změnu ohlásit minimálně 1 měsíc před poslední Velkou Cenou
 • v opodstatněných případech (zejména v případě zranění) organizátor závodu může udělit několik divokých karet, u takto kvalifikovaných závodníků musí být záruka výkonnosti odpovídající kvalifikačnímu kritériu (např. osobní rekord, výkon na závodech mimo Velké Ceny, tréninkový čas)
 • organizátor závodu si vyhrazuje právo na nepovolení mimosoutěžních pokusů (zejména z důvodu časového průběhu závodu, organizace a technického zabezpečení), toto neplatí v případě rozcvičování závodníků před zahájením prvního soutěžního kola
 • v závodě musejí být vypsané minimálně 3 soutěžní pokusy pro každého závodníka, účast v dalších kolech je možné omezit dosaženými časy (zejména při velkém počtu závodníků nebo v případě kvalifikace bez zohlednění nominačního časového limitu). Organizátor MČR může rozhodnout o systému, kdy se závodník bude dle průběžného pořadí či času v závodě nominovat z kol základních do kol finálových. V tomto případě musí být přesto všem závodníkům umožněny minimálně 2 pokusy v každé vypsané kategorii. Počet finálových kol a způsob nominace do nich určí v dostatečném předstihu organizátor MČR
 • organizátor závodu je povinen zajistit závodníkům odpovídající prostředí a technické vybavení (místo na rozcvičení, šatnu, magnézium – viz předchozí pravidla)

c) Ostatní závody

 • do této kategorie patří závody, které nesplňují podmínky Velké Ceny nebo jsou jejich součástí pouze tvz. ostatní disciplíny šplhu na laně
 • pravidla a systém závodu si určuje organizátor
 • výsledky z těchto závodů lze zohlednit v případě udělování divoké karty pro MČR


* Věkové rozmezí nazývané Senioři (41 až 50 let včetně) se na výsledkové listině označuje písmenem “S”, nicméně nemá vlastní kategorii, a tak se ani nevypisuje, ani nevyhlašuje.

Datum poslední změny pravidel: 2. 2. 2021